Czysta zabawa na OPEN'ER FESTIVAL Czysta zabawa na OPEN'ER FESTIVAL

Kontakt

Masz pytanie
dotyczące konkursu?
Napisz do nas!

konkurs.persil@sparkfoundryww.com

Regulamin konkursu
„Czysta zabawa” (dalej „Regulamin”)

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą „Czysta zabawa”. (dalej „Konkurs”).
 2. Konkurs jest prowadzony przez PGP hub sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Domaniewska 44A, 02-672 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr. 0000034524, NIP: 5252219137, kapitał zakładowy: 61 000,00 PLN (dalej „Organizator”). Organizator działa na zlecenie Henkel Polska sp. z o. z siedzibą w ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000567666, NIP 5252624369 kapitał zakładowy: 65 700 000,00 zł, który jest również Fundatorem Nagród (dalej „Klient” lub „Fundator”).
 3. Konkurs prowadzony jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Rozpoczęcie Konkursu nastąpi w dniu 8 maja 2023 r., a zakończenie w dniu 5 czerwca 2023 r.
 5. Konkurs będzie podzielony na 3 edycje tygodniowe, tj.:
  1. od 8 maja 2023 r. do 21 maja 2023 r. (I edycja);
  2. od 22 maja 2023 r. do 28 maja 2023 r. (II edycja);
  3. od 29 maja 2023 r. do 5 czerwca 2023 r. (III edycja).
 6. W Konkursie może wziąć udział każda pełnoletnia osoba fizyczna zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o pełnej zdolności do czynności prawnych i zamieszkała w Polsce, która dokonuje zakupu produktów objętych Konkursem w celach niezwiązanych w prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową (tj. jako konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego) (dalej „Uczestnik”).
 7. W Konkursie nie mogą wziąć udziału pracownicy Organizatora oraz Klienta oraz ich małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo, przysposobieni, przysposabiający. W przypadku zwycięzców, którymi okażą się osoby wymienione w niniejszym punkcie, osoby te tracą uprawnienie do nagrody.

ZASADY PROWADZENIA KONKURSU

 1. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik powinien w czasie jego trwania spełnić łącznie warunki określone w Regulaminie, w szczególności:
  1. zapoznać się z zasadami uczestnictwa w Konkursie dostępnymi na stronie: czystazabawa.pl;
  2. dokonać zakupu dowolnego(ych) produktu(ów) marki Persil. Zakup powinien być udokumentowany jednym paragonem fiskalnym;
  3. prawidłowo zarejestrować ww. zakup na stronie czystazabawa.pl i odpowiedzieć na pytanie konkursowe: „Jak rozkręcisz zabawę z rodziną na Open’er Festival?”;
  (dalej „Zadanie konkursowe”).
 2. Dowodem potwierdzającym dokonanie zakupu jest paragon fiskalny. Nie będą akceptowane inne dowody zakupu np. faktury VAT, potwierdzenia dokonania płatności kartą, kserokopie paragonów fiskalnych itp.
 3. Data i godzina zakupu widniejąca na paragonie fiskalnym musi być wcześniejsza niż data rejestracji.
 4. Wszelkie zgłoszenia dokonane po upływie czasu trwania Konkursu nie będą brane pod uwagę.
 5. Jeden paragon fiskalny, bez względu na liczbę zakupionych produktów upoważnia do dokonania jednej rejestracji. Jeden Uczestnik może przesłać więcej niż jedno Zadanie konkursowe pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków uczestnictwa określonych w Regulaminie (w tym zwłaszcza na podstawie odrębnego paragonu fiskalnego).
 6. Oryginalny paragon fiskalny potwierdza zakup, jeżeli spełnia następujące warunki:
  1. jest prawdziwy – tzn. wystawiony przez sklep, którego dane na nim się znajdują i nie jest podrobiony lub sfałszowany;
  2. nie jest uszkodzony – tzn. nie budzi wątpliwości co do zawartych na nim treści czy ich autentyczności, a w szczególności nie jest przecięty, ucięty, naderwany, rozmazany, niewyraźny, jak też nie stanowi połączenia dwóch różnych dokumentów zakupowych;
  3. na liście zakupów jest oznaczenie pozwalające stwierdzić, iż zakup dotyczył zakupu produktów marki Persil.
 7. Uczestnik, który dokonał więcej niż 1 rejestracji może zostać zobligowany do przesłania wszystkich skanów oryginalnych paragonów fiskalnych odpowiadających ilości dokonanych rejestracji. Uczestnik, który nie będzie w stanie przesłać skanów oryginalnych paragonów fiskalnych odpowiadających ilości dokonanych rejestracji zostanie, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, wyeliminowany z Konkursu. Wygrane przez takiego Uczestnika nagrody nie zostaną mu wydane jako uzyskane bezpodstawnie.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu zgłoszonego Zadania Konkursowego, w szczególności w przypadku:
  1. zawarcia w Zadaniu Konkursowym danych osobowych, wizerunku Uczestnika lub innej osoby, wulgaryzmów, treści obraźliwych, lub treści sprzecznych z dobrymi obyczajami, zasadami współżycia społecznego lub przepisami prawa;
  2. zawarcia w Zadaniu Konkursowym treści reklamowych dotyczących innych podmiotów niż Klient;
  3. uzasadnionego przypuszczenia, że doszło do naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich oraz prawa do ochrony wizerunku;
  4. gdy Uczestnik nie posiada praw autorskich lub praw zależnych do Zadania Konkursowego i jego wszystkich elementów w zakresie wskazanym w Regulaminie.
 9. Organizator jest uprawniony do wykluczenia Uczestnika z Konkursu w przypadku stwierdzenia, że Uczestnik nie spełnia któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie lub nie przestrzega zasad zawartych w niniejszym Regulaminie, w tym:
  1. podaje nieprawdziwe dane;
  2. jego działania sprzeczne są z prawem lub dobrymi obyczajami, zasadami współżycia społecznego, zasadami fair play, stanowią nieuczciwe praktyki, są sprzeczne z prawem lub z innych względów nie nadają się do publicznego rozpowszechniania.
 10. Uczestnik poprzez dokonanie zgłoszenia:
  1. oświadcza i gwarantuje, że jest jedynym i w pełni uprawnionym do dysponowania przesłanym Zadaniem Konkursowym, a jego wykorzystanie i treść nie będzie naruszać prawa, ani praw osób trzecich;
  2. oświadcza i gwarantuje, że nie będzie korzystał ze swoich praw osobistych, w szczególności z prawa do oznaczania autorstwa
  3. wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez Organizatora i Klienta przesłanego Zadania konkursowego, w zakresie w jakim jest to niezbędne do przeprowadzenia Konkursu zgodnie z niniejszym regulaminem, w tym do wyłonienia zwycięzców.

NAGRODY

 1. W każdej z edycji Konkursu, Komisja wybierze 500 zwycięskich Zadań Konkursowych, autorom których przyzna nagrodę I Stopnia w postaci: dostępów Spotify Premium. Wartość każdej takiej nagrody to 20 zł brutto (dalej „Nagroda I Stopnia”).
 2. Ponadto spośród wszystkich Zadań Konkursowych, zgłoszonych w trakcie wszystkich edycji tygodniowych Konkursu, Komisja wybierze dodatkowo autorów dwóch zwycięskich Zadań Konkursowych, autorom których przyzna (każdemu z tych autorów) nagrodę główną w postaci czterech karnetów na 4 dni Open’er Festival. Wartość każdej takiej nagrody to 3 985,80 zł brutto (dalej „Nagroda główna”)
 3. Do Nagrody dodana będzie dodatkowa nagroda pieniężna o wartości 11,11% wartości danej Nagrody. Takie nagrody pieniężne nie zostaną wydane zwycięzcom, lecz zostaną odprowadzone przez Organizatora na poczet należnego podatku od osób fizycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. Jeden Uczestnik może uzyskać prawo tylko do jednej Nagrody I Stopnia i jednej Nagrody głównej.
 5. Wygrana Nagrody I stopnia nie wyłącza możliwości wygrania Nagrody głównej.

ZASADY WYŁANIANIA ZWYCIĘZCÓW

 1. W celu wyłonienia zwycięzców oraz zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową w trzyosobowym składzie (dalej „Komisja”).
 2. Komisja będzie oceniać przesyłane przez Uczestników Zadania Konkursowe, uwzględniając atrakcyjność tematyki, oryginalność i walory artystyczne każdego Zadania Konkursowego oraz na tej podstawie wybierze zwycięskie Zadania Konkursowe, których autorom zostanie przyznane prawo do Nagrody.
 3. W przypadku, gdy spośród przesłanych w Konkursie zgłoszeń nie będzie możliwe wyłonienie liczby zwycięzców odpowiadającej liczbie przewidzianych do wydania nagród (np. z uwagi na zbyt niską liczbę zgłoszeń lub ich niedostateczną jakość w świetle kryteriów wskazanych w Regulaminie), może zostać przyznana niższa liczba nagród.

POWIADOMIENIE O WYGRANEJ

 1. Zwycięzców Konkursu, Organizator poinformuje poprzez rozmowę telefoniczną oraz wiadomość e-mail w ciągu do 7 dni roboczych od dnia zakończenia danej edycji Konkursu i całego Konkursu.
 2. Zwycięzcy Konkursu proszeni będą o kontakt z Organizatorem w terminie 5 dni roboczych od ogłoszenia wyników Konkursu poprzez wiadomość e-mail i podanie w ten sposób danych niezbędnych do wysyłki nagród i prawidłowego rozliczenia Konkursu, w tym w szczególności skanu oryginalnego paragonu fiskalnego dokumentującego zakup produktu/ów, na podstawie którego zwycięzca zgłosił się do Konkursu. Skan powinien zawierać zamazane dane na skanie dot. innych zakupów oraz zamazane dane sklepu.

WYDANIE NAGRÓD W KONKURSIE

 1. Zwycięzca nie może domagać się zamiany wygranej Nagrody na inną, w tym na ekwiwalent pieniężny.
 2. Nagrody w Konkursie, które nie zostały rozdysponowane wśród zwycięzców z przyczyn niezależnych od Organizatora Konkursu, pozostaną do dyspozycji Organizatora.
 3. Nagrody w Konkursie zostaną dostarczone drogą elektroniczną (wiadomość e-mail).

PROCEDURA POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników Konkursu w formie pisemnej na adres: konkurs.persil@sparkfoundryww.com .
 2. Reklamacja powinna zawierać:
  1. tytuł wiadomości mailowej: „Reklamacja – Konkurs Persil „Czysta Zabawa”.;
  2. wskazanie imienia, nazwiska i adresu do korespondencji (a także opcjonalnie kontaktowego nr tel. komórkowego);
  3. uzasadnienie powodów wniesienia reklamacji;
  4. podpis reklamującego.
 3. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie pisemnej listem poleconym za pisemnym potwierdzeniem odbioru.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Współadministratorami danych osobowych uczestników przetwarzanych w ramach niniejszego konkursu (dalej jako „Dane Osobowe”) są:
  1. Henkel Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 41, zlecający organizację konkursu, współdecydujący o środkach i celach przetwarzania;
  2. PGP hub sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Domaniewska 44A, przyrzekający w rozumieniu art. 919 Kodeksu cywilnego i jednocześnie organizator konkursu, współdecydujący o środkach i celach przetwarzania.
 2. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się w załączniku nr 1 do Regulaminu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W kwestiach nieobjętych Regulaminem będą miały w szczególności zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
 2. Tekst Regulaminu Konkursu udostępniony będzie do publicznej wiadomości na stronie czystazabawa.pl oraz w siedzibie Organizatora.

ZAŁĄCZNIK NR 1 do Regulaminu konkursu „Czysta zabawa”

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

1. Administrator danych

Współadministratorami danych osobowych Uczestników przetwarzanych w ramach konkursu (dalej jako „Dane Osobowe”) są:

 1. Henkel Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 41, zlecający organizację konkursu, współdecydujący o środkach i celach przetwarzania;
 2. PGP hub sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Domaniewska 44A, przyrzekający w rozumieniu art. 919 Kodeksu cywilnego i jednocześnie organizator konkursu, współdecydujący o środkach i celach przetwarzania.

W dalszej części ww. podmioty będą zwane łącznie „Współadministratorami”. Dane Osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej „RODO”. Współadministratorzy w drodze wspólnych uzgodnień ustalili, zakres swojej odpowiedzialności dotyczącej wypełniania obowiązków wynikających z RODO. Zasadnicza treści tych uzgodnień jest dostępna poprzez kontakt ze Współadministratorami, w sposób opisany w pkt 7 Informacji.

2. Cele i podstawy prawne przetwarzania Danych Osobowych

Dane Osobowe będą przetwarzane w celach:

 1. Organizacji i realizacji konkursu w tym przyjmowania zgłoszeń, weryfikacji uprawnień do otrzymania nagrody zgodnie z regulaminem;
 2. Wydania nagród Laureatom konkursu,
 3. Realizacji obowiązków prawnych, w szczególności wynikających z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości,
 4. Rozpatrywania reklamacji Uczestników konkursu,
 5. Obrony przed ewentualnymi roszczeniami Uczestników (w tym Laureatów), tj. w prawnie uzasadnionym interesie realizowanym przez współadministratora danych osobowych.

Podstawą prawną przetwarzania danych w ramach Wspólnych Czynności Przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c, lit. f RODO:

 1. wywiązanie się z obowiązków prawnych wynikających z przepisów w zakresie prowadzenia rachunkowości, przepisów podatkowych, sprawozdawczości oraz przepisów dot. przyrzeczenia publicznego wynikającego z Kodeksu cywilnego,
 2. prawnie usprawiedliwiony interes – realizacja i organizacja konkursu w tym w szczególności: przyjmowanie zgłoszeń, rozpatrywanie zgłoszeń, przyznawanie nagród oraz rozpatrywanie reklamacji i związanych z nimi roszczeń Uczestników konkursu.

3. Odbiorcy Danych Osobowych

Dostęp do Danych Osobowych mogą mieć upoważnieni pracownicy Współadministratorów, a także usługodawcy w związku z organizacją i realizacją konkursu, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie Danych Osobowych na potrzeby realizacji ww. usług. Dane Uczestników mogą być przekazane: podmiotom świadczącym usługi wsparcia technicznego dla systemów informatycznychnp. w ramach hostingu strony konkursowej, obsługi wydania nagrody, a także podmiotom obsługującym współadministratora danych osobowych prawnie i księgowo, oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa (np. sądom, organom administracji skarbowej). Dostęp do Danych Osobowych mają tylko osoby, w przypadku których istnieje uzasadnienie takiego dostępu z uwagi na wykonywane zadania i świadczone usługi. Wszystkie osoby upoważnione do przetwarzania Danych Osobowych są zobowiązane do zachowania poufności danych i ich zabezpieczenia przed ujawnieniem osobom nieuprawnionym.

4. Okres przechowywania Danych Osobowych

Dane osobowe Uczestników, którym nie została przyznana nagroda będą przechowywane przez okres trwania konkursu (w tym także postępowań reklamacyjnych), a następnie nie dłużej niż przez 1 rok od zakończenia konkursu.
Dane osobowe Uczestników konkursu, którym została przyznana nagroda będą przechowywane dodatkowo przez okres wymagany przepisami obowiązującego prawa dla celów podatkowych, rachunkowych i celów sprawozdawczości (czyli 5 lat od upływu roku, w którym został zakończony konkurs, chyba, że prawodawca postanowi inaczej).
W przypadku zgłoszenia roszczenia przez daną osobę, okres przechowywania i przetwarzania jej danych osobowych może ulec przedłużeniu, jeśli będzie to niezbędne dla rozpatrzenia roszczenia i ewentualnej obrony przed takim roszczeniem.

5. Zasady gromadzenia Danych Osobowych

Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem koniecznym udziału w konkursie. Uczestnik jest zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie wyłączenie Uczestnika z udziału w konkursie, w tym pozbawienie prawa do nagrody.

6. Prawa związane z przetwarzaniem Danych Osobowych

Osoba, której dane dotyczą może skorzystać wobec Współadministratorów z następujących praw:

 • prawa do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych i uzyskania informacji na temat ich przetwarzania, a w przypadku gdyby były nieprawidłowe ma prawo do żądania ich sprostowania (zgodnie z art. 15 i art. 16 RODO),
 • prawa do żądania ograniczenia przetwarzania danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO. (Podmiot danych może żądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych na okres weryfikacji ich prawidłowości lub do czasu rozpatrzenia jego sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Prawo to przysługuje także w sytuacji gdy zdaniem podmiotu danych przetwarzanie jego danych jest niezgodnie z prawem, lecz nie chce on aby dane te zostały od razu usunięte lub w przypadku gdy dane są mu potrzebne dłużej niż zakładał przyjęty okres przetwarzania, z uwagi na kwestie ustalenia lub obrony roszczeń),
 • prawa do żądania usunięcia danych zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”),
 • prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, w przypadku, gdy dane są przetwarzane w ramach realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów, o których mowa w punkcie 2 (zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO).

7. Dane kontaktowe

Na mocy uzgodnień Współadministratorów rolę punktu kontaktowego dla osób, których dotyczą Dane Osobowe pełni Inspektor Danych Osobowych PGP hub sp. z o.o. . W sprawach związanych z przetwarzaniem Danych Osobowych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się na adres e-mail: daneosobowe@publicismedia.com

Korespondencję papierową należy natomiast wysyłać na adres siedziby PGP hub sp. z o.o., ul. Domaniewska 44a, 02-672 Warszawa. Osoba, która złożyła wniosek lub żądanie dotyczące przetwarzania jej Danych Osobowych, w ramach korzystania z przysługujących jej praw, może zostać poproszona o odpowiedź na kilka pytań, które umożliwią weryfikację jej tożsamości.
Ponadto osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę na przetwarzanie jej Danych Osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).